ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE PO 19 STYCZNIA 2013:
Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę:

Przed przystąpieniem do szkolenia

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie/prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • zgodę jednego rodzica – jeżeli jest wymagana; kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.
Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ (Starosta) wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Po zakończeniu szkolenia

Po zakończeniu szkolenia, WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz numeru PESEL.


Termin egzaminu osoba ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta i otrzymuje wydruk – „Zaświadczenie” o wyznaczeniu terminu egzaminu państwowego, w którym zapisane są jej dane osobowe, a także data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega.

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w ośrodku egzaminowania, dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo do pobrania na stronie WORD Lublin.

Zmiany w egzaminie teoretycznym:

Przystępując do egzaminu osoba okazuje dokument tożsamości (dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport).

Egzamin teoretyczny będzie trwał 25 minut.

Test jest testem jednokrotnego wyboru. Prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna.

Na pytania od 1 do 20 odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków „TAK” lub „NIE”. Na każde pytanie przewidziano 20 sekund czasu na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund czasu na udzielenie odpowiedzi. . Pytania będą odzwierciedlać sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym ( filmik multimedialny),

Na pytania od 21 do 32 wybieramy i zaznaczamy jedną odpowiedź, spośród trzech zaproponowanych i oznaczonych literami A, B, C. W bloku pytań od 21 do 32 na przeczytanie pytania i udzielenie, przewidziano 50 sekund czasu.

Egzamin polega na wskazaniu (poprzez wciśnięcie na klawiaturze) w czasie rzeczywistym prawidłowej odpowiedzi na wybrane losowo, przez system teleinformatyczny komputera pytania. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Przejście do kolejnego pytania (okna) dokonywane jest samoczynnie po upływie czasu przeznaczonego na pytanie i odpowiedź lub poprzez wciśnięcie przycisku „START” lub „Zatwierdź”. Nie ma możliwości powrotu do pytania poprzedniego.

Poziom trudności zadań oceniany jest w skali od 1 do 3 punktów:

3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Łącznie, za prawidłowe odpowiedzi można uzyskać 74 punkty. Minimalna ilość punktów, konieczna do zaliczenia egzaminu, wynosi 68. W przypadku jednoczesnego zdawania egzaminu na klika kategorii prawa jazdy, egzamin będzie przedłużony o 25 minut na każdą kategorię. Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego ważny jest bezterminowo.

Egzamin praktyczny nie ulega zmianie i obejmuje:

  • przygotowanie do jazdy
  • sprawdzenie stanu technicznego elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
  • uruchomienie pojazdu włączenie świateł i ruszanie z miejsca oraz płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu
  • ruszanie z miejsca na wzniesieniu
  • jazda w ruchu drogowym.

Zapraszamy do zapisów na kurs kategorii B